09.09.2022

Dyrektywa Omnibus, czyli istotne zmiany w handlu internetowym

Krzysztof Jarosiński

Dnia 28 maja 2022 r. upłynął termin na wdrożenie przez państwa członkowskie UE dyrektywy Omnibus. Jej główne założenia to zwiększenie ochrony praw konsumentów oraz zapobieganie nieuczciwym praktykom stosowanym przez przedsiębiorców, takim jak sztuczne podwyższanie cen i zamieszczanie fałszywych opinii na temat sprzedawanych produktów.

Obecnie trwają pracę nad ustawą, która będzie implementowała dyrektywę do polskiego porządku prawnego. W tej chwili nie jest jeszcze znany termin ukończenia prac nad projektem ustawy.

Poniżej przedstawiamy w naszej ocenie najważniejsze regulacje, które wprowadzi nowa regulacja.

Przejrzyste ceny towarów i usług

W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny towaru lub usługi, obok obniżonej ceny będzie musiała znajdować się także najniższa cena, jaka obowiązywała w okresie 30 dni od wprowadzenia obniżki.

W przypadku towarów lub usług, które będą oferowane do sprzedaży przez okres krótszy niż 30 dni, trzeba będzie podać cenę, która obowiązywała w dniu wprowadzenia towaru lub usługi do sprzedaży. W odniesieniu do towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin ważności trzeba będzie podać cenę sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

W przypadku niedostosowania się do powyższych obowiązków na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 20 000 zł. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona wskazanych obowiązków co najmniej trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy, wysokość kary pieniężnej może wzrosnąć nawet do 40 000 zł.

Obowiązek informacyjny

Dostawca internetowej platformy handlowej jeszcze przed zawarciem przez konsumenta umowy będzie zobowiązany  poinformować go o tym, czy sprzedający jest przedsiębiorcą, czy osobą prywatną. Nadto, będzie obowiązany poinformować konsumenta o podziale obowiązków związanych z zawieraną umową. Dodatkowo, jeżeli osoba sprzedająca towary lub usługi za pomocą platformy typu marketplace nie będzie przedsiębiorcą, na dostawcy będzie spoczywać obowiązek poinformowania konsumenta o braku zastosowania przepisów dotyczących konsumentów.

Obowiązek weryfikacji opinii 

Nowa regulacja przewiduje także zakaz usuwania i ukrywania przez przedsiębiorców negatywnych opinii oraz zniechęcania do ich zamieszczania. Zabronione będzie publikowanie lub zlecanie publikacji nieprawdziwych opinii o produktach przedsiębiorcy.

W związku z proponowanymi zmianami na przedsiębiorcę zostanie także nałożony obowiązek wskazania, w jaki sposób weryfikuje prawdziwość opinii o produktach zamieszczonych na jego stronie. Rozwiązanie to wydaje się szczególnie istotne, ponieważ w przypadku wielu konsumentów, to właśnie opinia na temat danego produktu przesądza o jego nabyciu.

Pozostałe zmiany

Poza niewymienionymi wyżej rozwiązaniami na uwagę zasługują ponadto:

  • obowiązek informowania konsumenta o indywidualnym dostosowaniu ceny w oparciu o zebrane przez przedsiębiorcę dane na temat jego zachowań i preferencji,  jeżeli przedsiębiorca stosuje takie rozwiązanie,
  • obowiązek ujawnienia płatnej reklamy lub płatności dokonanej w celu uzyskania wyższego plasowania produktów na stronie przedsiębiorcy,
  • zakaz odsprzedaży konsumentom biletów na imprezy kulturalne lub sportowe po zawyżonej cenie wskutek wcześniejszego zakupu tych biletów przez przedsiębiorcę za pomocą oprogramowania pozwalającego obejście zasad dotyczących zakupu biletów,
  • rozszerzenie zastosowania ustawy o prawach konsumenta na przypadki, w których przedsiębiorca dostarcza konsumentowi treści lub usługi cyfrowe w zamian za dane osobowe.

Proponowane przepisy z całą pewnością przyczynią się do zapewnienia większej ochrony konsumentów. Choć prace nad polską ustawą wprowadzającą przepisy dyrektywy Omnibus jeszcze trwają, przedsiębiorcy już teraz powinni przygotować się na nadchodzące zmiany.

Krzysztof Jarosiński

Radca prawny